Nova et Vetera

Ideo omnis scriba doctus in regno cælorum, similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova et vetera.

Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in den overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijn goederen. (Lk 12, 15) | The Parable of the Rich Fool – Rembrandt

avaritia

Exsultate, jubilate - Mozart | Regula Mühlemann (video)

exsultate

Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in welke de Zoon des mensen komen zal. (Mt 25, 13) | The Foolish Virgins - James Tissot

Vigilate

En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. (Mt 2, 11) | Adoración de los Reyes Magos - Diego Rodríguez de Silva y Velázquez

thesauris

Jesu Dulcis Memoria | Tomás Luis de Victoria (video)

Jesu Dulcis Memoria

Adeste Fideles | Pavarotti (video)

Adeste Fideles

Ding! Dong! Merrily on High| Choir of King's College (video)

Emmanuel

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. (Jesaja 9, 5) | La Natividad - Federico Barocci

Kind

Veni veni Emmanuel by Verbum Gloriae (video)

Emmanuel

Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd (Mt 25, 42- 43) | Saint Joseph Seeks Lodging in Bethlehem - James Tissot

vreemdeling

Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. (Lk 1, 30) | Dios Padre retratando a la Inmaculada - José García Hidalgo

Maria

Rejoice greatly, o daughter of Zion – Händel | Carolina Ullrich (video)

Rejoice

HEERE, mijn God! ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen. (Ps 30, 2) | Lourdes - José Garnelo y Alda

genezen

Alma Redemptoris Mater by Verbum Gloriae (video)

Alma Redemptoris Mater

De vreze des HEEREN is de tucht der wijsheid; en de nederigheid gaat voor de eer. (Pr 15, 33) | Santa Catalina de Alejandría – Anónimo

wijsheid

Ingemisco – Verdi | Luciano Pavarotti (video)

Ingemisco

Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij? (At 9, 4) | La conversión de san Pablo - Murillo, Bartolomé Esteban

Paul

Dies Irae - Verdi | Claudio Abbado & Berliner Philharmoniker (video)

Dies Irae

Omgord u, en bind uw schoenzolen aan. Werp uw mantel om, en volg mij. (At 12, 8) | San Pedro libertado por un ángel - José de Ribera

Pedro

Pie Jesu - Gabriel Fauré | Aksel Rykkvin (video)

Jesus

Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord. (Ps 130, 5) | An Angel Frees the Souls of Purgatory - Ludovico Carracci

Purgatory

Ego sum Alpha et Omega | Marcel Peres and Ensemble Organum (video)

alpha

Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet. (Mt 14, 27) | Walking on Water - Ivan Aïvazovski

Jesus

Credo in E minor (RV 591) – Vivaldi | Rinaldo Alessandrini & Concerto Italiano (video)

credo

Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen. (Mt 4, 10) | The Temptation of Christ by the Devil - Félix-Joseph Barrias

temptation

De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken (Ps 23) Un-Yong La | Hera Hyesang Park (video)

Psalm 23

Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis. Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; dewijl Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder. (Ps 45, 11-12) | Sainte Thérèse - François Gérard

Sainte Thérèse

Cum dederit dilectis suis somnum, ecce hæreditas Domini, filii ; merces, fructus ventris. (Ps 127, 2-3) Vivaldi | Dmitry Sinkovsky & La Voce Strumentale (video)

Psalm 127

Zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid niet wankelen;de rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen; zijn hart is vast, betrouwende op den HEERE. (Ps 112, 6-7) | La Virgen del Rosario - Anónimo

Virgen del Rosario

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten (Ps 91) Giovanni Legrenzi | Ensemble Polyharmonique (video)

Psalm 91

En er werd krijg in den hemel; Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak (Openbaring 12, 7) | San Michele Arcangelo - Luca Giordano

Michele

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo et spes nóstra, salve. (video)

Salve Regina

En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheus; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem. (Mt 9, 9) | Calling of Saint Matthew - Hendrick ter Brugghen

Matthew

Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een teken, dat wedersproken zal worden. (En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. (Lk 2, 34-35) | La Piedad - Daniele Crespi

Maria

Christus factus est pro nobis (video)

crucifixion

Hij heeft Zijn volke verlossing gezonden; hij heeft Zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn Naam is heilig en vreselijk. (Ps 111,9) | El Nacimiento de la Virgen – Girolamo Bonini.

Maria

O Sanctissima | Regina Nathan (Soprano) (video)

sanctissima

En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk. (Mt 9,35 | Jesus heilf Kranke – Gebhardt Fugel)

Jesus

Miserere mei - Allegri | King's College Choir, Cambridge (video)

Allegri

Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. (Johannes 15,20-21 | Ruine Eldena mit Begräbnis - Caspar David Friedrich)

daniel

Het Lam van God - Samuel Barber | Vlaams Radiokoor - Marcus Creed, conductor (video)

Agnus Dei Barber

Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en Hij heeft den muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor Hem onschuld in mij gevonden is; ook heb ik, o koning! tegen u geen misdaad gedaan. (Dn 6,22 | Daniel in the Lion's Den – James Tissot)

daniel

Cantigas de Santa Maria (Cantiga 302 - "A Madre de Jhesu-Cristo") - Afonso X, o Sábio | Simone Sorini et Les Musiciens de Saint Julien (video)

cantiga 302 Santa Maria

Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. (Lk 1,48 |L'Assunzione della Vergine - Luca Giordano)

The Assumption of the Virgin - Luca Giordano

Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Mt 10, 32 |San Lorenzo davanti a Valeriano – Fra Angelico)

Fra Angelico

Niet ons, o HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil. (Ps 115,1) | Rosephanye Dunn Powell - National Taiwan University Chorus (video)

Domine

Welgelukzalig is hij, die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige; de HEERE zal hem bevrijden ten dage des kwaads. (Ps 41,1 | The Good Samaritan - Vincent van Gogh)

Samaritan Vincent van Gogh

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. | Josquin Desprez (video)

Verbum Desprez

Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden. (Lk 10, 41-42 | Jesus at the house of Mary and Martha - Harold Copping )

Martha Maria Copping

Wees gegroet, Maria, vol van genade | Mascagni (video)

Ave Maria Mascagni

O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water. (Ps 63, 1 | Santa Maria Maddalena - Pietro Perugino)

O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God.| Ps 147, 12-20 (video)

Wee den herderen Israels, die zichzelven weiden! zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette, en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. (Ez 34, 2-3 | The bad shepherd – Pieter Brueghel the Younger)

En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet. (Lk 7, 13 | The raising of the widow's son in Nain - Jan Verhas)

Looft den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natien! | Ps 116 (video)

En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid. (Han 4, 31 | Pentecostés - Francisco Bayeu y Subías)

Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. (Ap 3,21|La Ascensión del Señor – Francisco Bayeu y Subías).

Sta op, Mijn vriendin! Mijn schone, en kom! (Li 2, 10-13 | Jésus regardant à travers le treillis – James Tissot)

Looft, gij knechten des HEEREN! (video)

Zal Ik ulieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israels? spreekt de HEERE; ziet, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gijlieden in Mijn hand, o huis Israels! (Jr 18,6)

Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam - Ps 103 (video)

Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan (Job 19,25|Job and His Friends - Ilya Repin)

Merk op de stem mijns geroeps, o mijn Koning en mijn God! Want tot U zal ik bidden. Des morgens, HEERE, zult Gij mijn stem horen; des morgens zal ik mij tot U schikken, en wacht houden. - Ps 5, 2-3 (video)

Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. (Mt 18, 19-20 - James Tissot)

Het Lam, Dat geslacht is, is waardig (video)

Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. (Joh 6, 35 | El Salvador con la Eucaristía - Juan de Juanes)

Eer aan God in den hoge (video)

Hij doet ons niet naar onze zonden (video)