Nova et Vetera

Ideo omnis scriba doctus in regno cælorum, similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova et vetera.

จงระวังและเว้นเสียจากความโลภ เพราะว่าชีวิตของบุคคลใดๆมิได้อยู่ในของบริบูรณ์ซึ่งเขามีอยู่นั้น (ลูกา 12, 15) | The Parable of the Rich Fool – Rembrandt

avaritia

Exsultate, jubilate - Mozart | Regula Mühlemann (วีดีโอ)

exsultate

เหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กำหนดวันหรือโมงนั้นที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมา (มัทธิว 25, 13) | The Foolish Virgins - James Tissot

Vigilate

ครั้นพวกเขาเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้น แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการ คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ (มัทธิว 2, 11) | Adoración de los Reyes Magos - Diego Rodríguez de Silva y Velázquez

thesauris

Jesu Dulcis Memoria | Tomás Luis de Victoria (วีดีโอ)

Jesu Dulcis Memoria

Adeste Fideles | Pavarotti (วีดีโอ)

Adeste Fideles

Ding! Dong! Merrily on High| Choir of King's College (วีดีโอ)

Emmanuel

ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า "ผู้ที่มหัศจรรย์ ที่ปรึกษา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช (อิสยาห์ 9, 5) | La Natividad - Federico Barocci

ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา

Veni veni Emmanuel by Verbum Gloriae (วีดีโอ)

Emmanuel

เพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านก็มิได้ให้เรากิน เรากระหายน้ำ ท่านก็มิได้ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ได้ต้อนรับเราไว้ (มัทธิว 25, 42- 43) | Saint Joseph Seeks Lodging in Bethlehem - James Tissot

เราเป็นแขกแปลกหน้า

มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว (ลูกา 1, 30) | Dios Padre retratando a la Inmaculada - José García Hidalgo

Maria

Rejoice greatly, o daughter of Zion – Händel | Carolina Ullrich (วีดีโอ)

Rejoice

ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้องทูลขอความอุปถัมภ์จากพระองค์ และพระองค์ได้ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หาย (เพลงสดุดี 30, 2) | Lourdes - José Garnelo y Alda

ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์

Alma Redemptoris Mater by Verbum Gloriae (วีดีโอ)

Alma Redemptoris Mater

ความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นการสอนให้เกิดปัญญา และความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรติ (สุภาษิต 15, 33) | Santa Catalina de Alejandría – Anónimo

สุภาษิต

Ingemisco – Verdi | Luciano Pavarotti (วีดีโอ)

Ingemisco

เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทำไม ((กิจการ 9, 4) | La conversión de san Pablo - Murillo, Bartolomé Esteban

เซาโล

Dies Irae - Verdi | Claudio Abbado & Berliner Philharmoniker (วีดีโอ)

Dies Irae

ทูตสวรรค์องค์นั้นจึงสั่งเปโตรว่า "จงคาดเอวและสวมรองเท้า" เปโตรก็ทำตาม ทูตองค์นั้นจึงสั่งเปโตรว่า "จงห่มผ้าและตามเรามาเถิด" (กิจการ 12, 8) | San Pedro libertado por un ángel - José de Ribera

Pedro

Pie Jesu - Gabriel Fauré | Aksel Rykkvin (วีดีโอ)

Jesus

ข้าพเจ้าคอยพระเยโฮวาห์ จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่ และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์ (เพลงสดุดี 130, 5) | An Angel Frees the Souls of Purgatory - Ludovico Carracci

Purgatory

Ego sum Alpha et Omega | Marcel Peres and Ensemble Organum (วีดีโอ)

alpha

จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัวเลย (มัทธิว 14, 27) | Walking on Water - Ivan Aïvazovski

Jesus

Credo in E minor (RV 591) – Vivaldi | Rinaldo Alessandrini & Concerto Italiano (วีดีโอ)

credo

"อ้ายซาตาน จงไปเสียให้พ้น เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า `จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว'" (มัทธิว 4, 10) | The Temptation of Christ by the Devil - Félix-Joseph Barrias

temptation

พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน (เพลงสดุดี 23) Un-Yong La | Hera Hyesang Park (วีดีโอ)

Psalm 23

ธิดาเอ๋ย จงพิเคราะห์ ฟังและเอียงหูของเธอลง จงลืมชนชาติของเธอ และลืมบ้านบิดาของเธอเสีย และกษัตริย์จะทรงปรารถนาความงามของเธอ เนื่องจากพระองค์ท่านเป็นเจ้านายของเธอ จงโค้งลงให้พระองค์ท่านเถิด (เพลงสดุดี 45, 11-12) | Sainte Thérèse - François Gérard

Sainte Thérèse

Cum dederit dilectis suis somnum, ecce hæreditas Domini, filii ; merces, fructus ventris. (เพลงสดุดี 127, 2-3) Vivaldi | Dmitry Sinkovsky & La Voce Strumentale (วีดีโอ)

Psalm 127

แน่นอนเขาจะไม่ถดถอยเป็นนิตย์ คนจะระลึกถึงคนชอบธรรมอยู่เป็นนิตย์ เขาจะไม่กลัวข่าวร้าย จิตใจของเขายึดแน่น วางใจในพระเยโฮวาห์ (เพลงสดุดี 112, 6-7) | La Virgen del Rosario - Anónimo

Virgen del Rosario

ผู้ที่อาศัยอยู่ ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ (เพลงสดุดี 91) Giovanni Legrenzi | Ensemble Polyharmonique (วีดีโอ)

Psalm 91

และมีสงครามเกิดขึ้นในสวรรค์ มีคาเอลและพวกทูตสวรรค์ของท่านได้ต่อสู้กับพญานาค (วิวรณ์ 12, 7) | San Michele Arcangelo - Luca Giordano

Michele

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo et spes nóstra, salve. (วีดีโอ)

Salve Regina

ครั้นพระเยซูเสด็จเลยที่นั่นไป ก็ทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสกับเขาว่า "จงตามเรามาเถิด" เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป (มัทธิว 9, 9) | Calling of Saint Matthew - Hendrick ter Brugghen

Matthew

ดูก่อนท่าน ทรงตั้งพระกุมารนี้ไว้เป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือยกตั้งขึ้น และจะเป็นหมายสำคัญซึ่งคนปฏิเสธ เพื่อความคิดในใจของคนเป็นอันมากจะได้ปรากฏแจ้ง (เออ ถึงจิตใจของท่านเองก็ยังจะถูกดาบแทงทะลุด้วย). (ลูกา 2, 34-35) | La Piedad - Daniele Crespi

Maria

Christus factus est pro nobis (วีดีโอ)

crucifixion

พระองค์ทรงใช้การไถ่ให้มายังประชาชนของพระองค์ พระองค์ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิตย์ พระนามของพระองค์บริสุทธิ์และน่าคร้ามกลัวจริงๆ (เพลงสดุดี 111,9) | El Nacimiento de la Virgen – Girolamo Bonini.

Maria

O Sanctissima | Regina Nathan (Soprano) (วีดีโอ)

sanctissima

พระเยซูจึงเสด็จดำเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา ประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนั้น ทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หาย (มัทธิว 9,35 | Jesus heilf Kranke – Gebhardt Fugel)

Jesus

Miserere mei - Allegri | King's College Choir, Cambridge (วีดีโอ)

Allegri

จงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่า ทาสมิได้เป็นใหญ่กว่านายของเขา' ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย ถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเรา เขาก็จะปฏิบัติตามคำของท่านทั้งหลายด้วย แต่ทุกสิ่งที่เขาจะกระทำแก่พวกท่านนั้นก็เพราะนามของเรา เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา (ยอห์น 15,20-21 | Ruine Eldena mit Begräbnis - Caspar David Friedrich)

daniel

Agnus Dei - Samuel Barber | Vlaams Radiokoor - Marcus Creed, conductor (วีดีโอ)

Agnus Dei Barber

พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงโตไว้ มันมิได้ทำอันตรายแก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระองค์ไร้ความผิดต่อพระพักตร์พระองค์ ข้าแต่กษัตริย์ ข้าพระองค์มิได้กระทำผิดประการใดต่อพระพักตร์พระองค์ด้วย (ดาเนียล 6,22 | Daniel in the Lion's Den – James Tissot)

daniel

Cantigas de Santa Maria (Cantiga 302 - "A Madre de Jhesu-Cristo") - Afonso X, o Sábio | Simone Sorini et Les Musiciens de Saint Julien (วีดีโอ)

cantiga 302 Santa Maria

เพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันยากต่ำแห่งหญิงคนใช้ของพระองค์ เพราะดูเถิด ตั้งแต่นี้ไปคนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก (ลูกา 1,48 |L'Assunzione della Vergine - Luca Giordano)

The Assumption of the Virgin - Luca Giordano

เหตุดังนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย (มัทธิว 10, 32 |San Lorenzo davanti a Valeriano – Fra Angelico)

Fra Angelico

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มิใช่แก่เหล่าข้าพระองค์ มิใช่แก่เหล่าข้าพระองค์ พระเจ้าข้า แต่ขอถวายสง่าราศีแด่พระนามของพระองค์ เพราะเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์ และความจริงของพระองค์ (เพลงสดุดี 115,1) | Rosephanye Dunn Powell - National Taiwan University Chorus (วีดีโอ)

Domine

ผู้ใดเอาใจใส่คนจนก็เป็นสุข พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเขาให้พ้นในวันยากลำบาก (เพลงสดุดี 41,1 | The Good Samaritan - Vincent van Gogh)

Samaritan Vincent van Gogh

ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า | Josquin Desprez (วีดีโอ)

Verbum Desprez

มารธา มารธา เอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนัก สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้ (ลูกา 10, 41-42 | Jesus at the house of Mary and Martha - Harold Copping )

Martha Maria Copping

Ave Maria, Gratia plena | Mascagni (วีดีโอ)

Ave Maria Mascagni

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์แสวงพระองค์แต่เช้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและ กระหายน้ำ ที่ที่ไม่มีน้ำ (เพลงสดุดี 63, 1 | Santa Maria Maddalena - Pietro Perugino)

เยรูซาเล็มเอ๋ย จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด ศิโยนเอ๋ย จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าของเธอ | เพลงสดุดี 147, 12-20 (วีดีโอ)

พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสแก่พวกผู้เลี้ยงแกะดังนี้ว่า วิบัติแก่ผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล ผู้เลี้ยงตัวเอง ผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงแกะมิใช่หรือ เจ้ารับประทานไขมัน เจ้าคลุมกายของเจ้าด้วยขนแกะ เจ้าฆ่าแกะตัวอ้วนๆ แต่เจ้าหาได้เลี้ยงแกะไม่ (เอเสเคียล 34, 2-3 | The bad shepherd – Pieter Brueghel the Younger)

เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นมารดานั้น พระองค์ทรงเมตตากรุณาเขาและตรัสแก่เขาว่า "อย่าร้องไห้" (ลูกา 7, 13 | The raising of the widow's son in Nain - Jan Verhas)

ประชาชาติทั้งปวงเอ๋ย จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงยกย่องพระองค์เถิด | เพลงสดุดี 116 (วีดีโอ)

เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหว และคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ (กิจการ 4, 31 | Pentecostés - Francisco Bayeu y Subías)

ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเรา เหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้ว และได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ (วิวรณ์ 3,21|La Ascensión del Señor – Francisco Bayeu y Subías).

ต้นมะเดื่อกำลังบ่มผลดิบให้สุก และเถาองุ่นมีดอกบานอยู่มันส่งกลิ่นหอมฟุ้ง ที่รักของฉันเอ๋ย จงลุกขึ้นเถอะ คนสวยงามของฉันเอ๋ย จงมาเถิด (เพลงซาโลมอน 2, 10-13 | Jésus regardant à travers le treillis – James Tissot)

จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด บรรดาผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์เอ๋ย จงสรรเสริญเถิด จงสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์ (วีดีโอ)

วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะกระทำแก่เจ้าอย่างที่ช่างหม้อนี้กระทำไม่ได้หรือ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ ดูเถิด วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าอยู่ในมือของเราอย่างดินเหนียวอยู่ในมือของช่างหม้อ (เยเรมีย์ 18,6)

จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ - เพลงสดุดี 103 (วีดีโอ)

แต่ส่วนข้า ข้าทราบว่า พระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่ และในที่สุดพระองค์จะทรงประทับยืนบนแผ่นดินโลก (โยบ 19,25|Job and His Friends - Ilya Repin)

ข้าแต่พระบรมกษัตริย์และพระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์จะอธิษฐานทูลต่อพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในเวลาเช้าพระองค์จะทรงสดับเสียงของข้าพระองค์ ในเวลาเช้าข้าพระองค์จะเตรียมคำอธิษฐานทูลต่อพระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่ - เพลงสดุดี 5, 2-3 (วีดีโอ)

เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น (มัทธิว 18, 19-20 - James Tissot)

พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนั้น เป็นผู้ที่สมควรได้รับฤทธิ์เดช ทรัพย์สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ สง่าราศี และคำสดุดี (วีดีโอ)

พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวอีก และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย (ยอห์น 6, 35 | El Salvador con la Eucaristía - Juan de Juanes)

Gloria in Excelsis Deo (วีดีโอ)

พระองค์มิได้ทรงกระทำต่อเราตามเรื่องบาปของเรา หรือทรงสนองตามความชั่วช้าของเรา (วีดีโอ)